Fundusz Sołecki – Budżet Obywatelski aktywizujący społeczeństwo

tabliczka_soltysW niedzielę nasz kandydat Sławomir Skwarek, uczestniczył w spotkaniach z mieszkańcami sołectw Adamów I i II oraz Radą Sołecką Gułowa. Ich celem było wykorzystanie funduszu sołeckiego. Corocznie budżet Gminy Adamów przeznacza ok. 300 tys. zł na realizację tej formy budżetu obywatelskiego. Jak można usłyszeć od sołtysów i samych mieszkańców, dzięki tej funduszowi sami mogą zdecydować o przeznaczeniu środków finansowych na cele, które, są dla nich najistotniejsze i oceniają go bardzo pozytywnie. Gmina Adamów byłą jedną z pierwszych w powiecie, która zastosowała tę formę finansowania. Projekt wniosku dotyczący funduszu sołeckiego może złożyć sołtys, rada sołecka lub 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Uchwała zebrania wiejskiego dotycząca wniosku musi zostać dostarczona wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi do 30 września roku poprzedzającego rok, w którym poniesione zostaną wydatki. Aby przedsięwzięcie mogło być zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego, musi spełniać trzy warunki:
– służyć poprawie życia mieszkańców,
– należeć do zadań własnych gminy,
– być zgodne ze strategią rozwoju gminy.
Przedsięwzięcia finansowane ze środków funduszu sołeckiego są wykonywane w ramach budżetu gminy i ich przyjęcie do realizacji, a następnie wykonanie odbywa się w oparciu o ogólnie obowiązujące przepisy dotyczące gospodarki finansowej gminy.